réseaux

Les trobades entre professionals que es van dur a terme dins el marc de l’elaboració del projecte ProspecTsaso han revelat:


 

 • l’existència d’una coordinació feble entre els professionals locals de la intervenció social dins l’espai transfronterer, on la població que té una activitat professional a l’altra banda de la frontera, sense residir-hi, no saben com accedir a certs serveis, dispositius i circuïts als quals tenen dret;
 • l’absència de coneixements detallats per part d’aquests professionals respecte a la legislació, les xarxes professionals, els recursos i els serveis públics;
 • l’absència de dades que ajudin a avaluar la situació socioeconòmica del territori transfronterer;
 • la manca de coneixements en relació als serveis, els recursos i els projectes d’intervenció social que estan en funcionament a ambdues bandes de la frontera;
 • el feble nivell de cooperació entre serveis públics locals a nivell transfronterer en el cas d’intervencions d’urgència social.

 

Per aquest motiu, ens sembla necessari dins el marc d’aquesta activitat:


 

 • reforçar i estructurar la relació entre els professionals dels diversos serveis públics locals que operen dins el camp de l’acció social a ambdós costats de la frontera;
 • promoure un augment de la sensibilització dels serveis per les metodologies d’intervenció portades a terme pels serveis socials locals i serveis especialitzats en intervenció social, amb la finalitat de millorar el nivell de coneixements i de competències professionals, i de respondre a les necessitats i expectatives de la població més vulnerable;
 • identificar les bones pràctiques dins el territori transfronterer que incorporen elements d’innovació social amb un impacte positiu sobre la població més vulnerable per millorar les competències dels professionals;
 • prendre en consideració els recursos i serveis socials implicats dins el territori i les seves missions;
 • examinar els protocols d’intervenció en situacions de risc o en situacions excepcionals, com l’acollida dels refugiats.

 

El sector social i sanitari és un camp d’oportunitats per a la cooperació transfronterera (Livre blanc de l’Eurodistrict, pour un avenir transfrontalier – MOT et Université de Gérone, 2008). El diagnòstic social és una eina necessària que hauria de permetre comprendre les semblances, les diferències i les complementarietats que es manifesten dins l’àmbit de les polítiques socials en el territori transfronterer.

En aquesta línia, l’objectiu d’aquesta activitat és reforçar els eixos de treball i de cooperació identificats al ‘Llibre Blanc’ D’altra banda, el desenvolupament d’un diagnòstic social transfronterer esdevindrà estratègic per a la xarxa professional que s’integrarà al projecte ProspecTsaso facilitant l’intercanvi d’informacions per mitjà d’un instrument tècnic pertinent que permetrà la transferència de dades estadístiques, d’experiència i de coneixements en relació a les millors pràctiques als dos costats de la frontera. La identificació i la coneixença de les bones pràctiques facilitaran la seva transferència a altres zones del territori transfronterer que presentin problemes i necessitats socials semblants. D’aquesta manera, es creu adient millorar el coneixement de les necessitats i de la prestació dels serveis i dels recursos a l’àrea transfronterera.

 

S’ha previst organitzar:


 

 • seminaris especialitzats per fomentar la mobilitat dels professionals d’ambdues bandes de la frontera, per tal d’aprofundir la comprensió de cada institució (serveis, mètodes de treball, resultats i avaluacions que es desenvolupen a cada àmbit);
 • sessions d’immersió professional en els serveis socials per fer avançar el procés d’elaboració de protocols comuns d’intervenció específica.

 

Aquests esdeveniments tenen com a objectiu facilitar una competència i una expertesa transfrontereres en els camps d’intervenció següents:


 

 • la protecció dels infants;
 • l’accés als drets de les persones no comunitàries (efecte frontera);
 • els programes de prevenció existents per als adolescents en situació de risc d’exclusió a les zones transfrontereres (efecte frontera);
 • la prevenció de l’aïllament i dels abusos a les persones grans a les comunitats rurals de les zones transfrontereres;
 • la mediació comunitària amb persones d’origen immigrant en transit a les zones transfrontereres (efecte frontera).

 

L’equip de l’activitat “Dinamitzar les xarxes professionals i permetre la millora de les intervencions socials en el territori transfronterer”


 

 

 

Portador d’activitat: Imma QUINTANA – Consell Comarcal de l’Alt Empordà