jeunes

Diagnòstic de la situació dels joves en un barri d’immigració: problemàtica, modes d’intervenció i formació dels treballadors socials sobre el fet religiós i la laïcitat.

 

Objectius generals de l’activitat


 1. Mitjançant la comprensió del discurs religiós a través del punt de vista dels usuaris (regles morals, sentit atribuït als ritus, relació home/dona, prohibicions alimentàries…). Aquesta comprensió constituirà una eina suplementària per prevenir o atenuar les situacions de conflicte, desconstruint les representacions de cadascú i afavorint, al mateix temps, la comprensió mútua.
 2. A través de la formació impartida pels experts (autoritats religioses, universitaris) per integrar millor la noció de laïcitat plantejada no com a principi d’exclusió sinó, ben al contrari, com a garantia d’expressió religiosa i de respecte.
 3. Per mitjà de l’establiment, després d’un cert temps, d’una xarxa transfronterera de recerca i formació sobre “joventut i migracions”.

L’activitat es desplega en 4 fases


 • Recopilació de discursos

  Des d’una perspectiva interaccionista, es tractarà en prioritat de preguntar als joves de MECS, clubs de prevenció i instituts de batxillerats de Tolosa de Llenguadoc sobre la qüestió religiosa, a través d’un cert nombre de tallers que afavoreixen que els participants s’expressin sobre aquesta temàtica que serà tractada sota diferents aspectes –el dogma, ritus i prohibicions, la qüestió dels símbols religiosos, la relació home/dona, les relacions interreligioses, l’actualitat internacional…– i per mitjà de diverses eines: teatre-fòrum, grups de discussió, testimonis… (cal esmentar que, als instituts de batxillerat, aquests tallers poden organitzar-se en el marc de les pràctiques d’educador especial). Tot seguit, una taula rodona conduïda per un formador ERASME especialitzat en antropologia del fet religiós amb un enfocament intercultural permetrà un intercanvi entre joves i professionals sobre els temes tractats, la qual cosa constituirà un espai de diàleg per reflexionar i millorar la convivència, un primer benefici directe per als equips i els usuaris de les estructures implicades.

 • Constitució d’un mòdul de formació

  Els discursos “en brut” recollits als tallers i gravats en vídeo constituiran seguidament la base central del mòdul de formació per a professionals del sector social que podrà ser utilitzat en formació inicial (educadors especials, monitors educadors…) o contínua. El fet de donar la paraula als usuaris en el marc de la formació permetrà a professionals i futurs professionals entendre la lògica i el sentit donat a la pràctica religiosa –aplicant alhora la idea connexa d’aprendre dels usuaris (veure la carta del Power Us: http://powerus.se).

 • Mutualització de l’experiència amb presentació d’un mòdul adaptat al context transfronterer

  Per continuar el treball d’adquisició/desconstrucció amb els professionals, part de la formació estarà dedicada, amb els imams, a l’anàlisi de la seva funció i de les seves interpretacions dels dogmes, dels ritus, de les lleis i de les prohibicions. També se sol·licitarà la intervenció d’universitaris sobre la noció de laïcitat “a la francesa” (història, textos de lleis, aplicacions, debats i controvèrsies…), entesa aquí com a norma de conducta i punt de partida reflexiu per a l’elaboració d’eines d’intervenció. Després d’un cert temps, el mòdul serà sotmès a una avaluació per part dels participants (pertinència de l’activitat, qualitat de les intervencions, efectes sobre les representacions, impacte esperat sobre les pràctiques).

 • Difusió dels resultats

Finalment, s’ha previst difondre els resultats d’aquesta experiència innovadora en el marc dels quatre seminaris transfronterers que reuniran investigadors i actors socials francesos i catalans amb l’objectiu final d’establir una xarxa de recerca i de formació transfronterera sobre el tema “joventuts i migracions”.

L’equip de l’activitat “Diagnòstic de la situació dels joves en un barri d’immigració”


 

Portador d’activitat: Carles SERRA – Universitat de Girona