travail

La inclusió social i professional de les persones en situació de discapacitat segueix sent una problemàtica important a la nostra societat. Efectivament, la majoria de treballadors amb discapacitat dels centres i serveis d’ajuda mitjançant el treball (ESAT, en francès) no tenen o tenen un accés molt limitat a les diferents formacions i validacions de dret comú.

Els programes i formacions no prenen prou en consideració el fre que suposa la seva situació de discapacitat i la realitat del treball als ESAT. Aquests centres tenen l’obligació, des del decret del 20 de maig de 2009, d’entrar en la lògica del reconeixement de les competències dels treballadors amb discapacitat. Aquest text permet l’accés a la formació, a la dinàmica del reconeixement del saber fer i de les competències, i a la validació de l’experiència adquirida per part dels treballadors amb discapacitat acollits en els ESAT.

L’objectiu atribuït per l’administració és el d’afavorir, dins el respecte de cada projecte individual, la professionalització, el desenvolupament personal i social dels treballadors amb discapacitat i la seva mobilitat en el si de l’ESAT que els acull, d’altres centres o serveis de la mateixa naturalesa, o bé, cap al món ordinari del treball. Aquests treballadors, sovint allunyats de les xarxes clàssiques de validació de les experiències adquirides, tenen competències que poden expressar-se en un context adaptat de reconeixement de les competències en relació amb l’acte de produir.

La qüestió de la inserció socioprofessional de les persones en situació de fragilitat passa per la formació dels professionals, per qüestionar les organitzacions amb missions medicosocials i econòmiques que han de generar sinergia: afavorir la inserció socioprofessional dels treballadors i desenvolupar-ne la qualitat en el si de les organitzacions. Aquest tema qüestiona també les actituds culturals i polítiques envers els treballadors amb discapacitat a totes dues parts de la frontera. Les diferents accions haurien de permetre aclarir diferents aspectes d’aquesta qüestió en relació a la inserció socioprofessional a banda i banda de la frontera, enriquir les reflexions, les dinàmiques i les accions.

Objectius generals de l’activitat


 

  • generar coneixements al voltant dels conceptes d’educabilitat, d’organització de l’aprenentatge a l’empresa i d’establiment de xarxes en matèria de recerca-acció sobre la base de l’encreuament de diferents disciplines universitàries.
  • millorar la formació dels estudiants i, doncs, dels professionals.
  • posar en comú les experiències i compartir les pràctiques innovadores: comparar els marcs institucionals, els contextos d’activitat i de pràctiques a nivell transfronterer.
  • constituir i dinamitzar les xarxes: imaginar palanques de reflexió i acció per tal d’elaborar recomanacions que afavoreixin la innovació en el si dels dispositius de formació, recerca i animació de xarxes professionals.

L’equip de l’activitat “Dispositiu de reconeixement de les competències dels treballadors en situació de discapacitat”


 

Portador d’activitat: Nicolas MANNLEIN – Institut Saint-Simon