Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

La metodologia emprada per aquest treball és fonamentalment qualitativa en la que l’observació i l’entrevista en profunditat són les eines fonamentals per a l’obtenció de les dades. No obstant, al tractar-se d’una acció que té el propòsit d’incorporar els diferents agents implicats en el fenomen, també es realitzen diferents sessions de seminaris amb professionals, entitats i treballadores sexuals amb l’objectiu de compartir experiències, expectatives i coneixements.