El conjunt de les activitats de recerca dutes a terme dins el projecte ProspecTsaso es recolzen en els equips d’investigació següents:

 

El Laboratoire Communication-Ressources Humaines-Intervention sociale (CORHIS EA7400)


 

Gestionat per la universitat Paul-Valéry Montpellier 3 i per la universitat Perpignan Via Domitia. El seu treball abasta els següents termes: actors / dispositius / institucions/ xarxes i transformacions socials. El CORHIS construeix el seu projecte al voltant de 3 eixos:

Eix 1: comunicació i transformació social
Eix 2: gestió dels recursos humans, mutació de les empreses, mutació de les relacions d’ocupació i de treball
Eix 3: ciències de la intervenció i transformació social

Els investigadors implicats en el projecte ProspecTsaso formen part de l’eix 3, sota la direcció del catedràtic Yves Gilbert. Plantegen la qüestió de la transformació social a partir de quatre vessants no exclusius sobre la base dels quals es constitueixen els tallers següents:

– Epistemologia, paradigmes, postures i metodologies de la intervenció. Consisteix a continuar i aprofundir els treballs realitzats fins ara pel grup de recerca que va impulsar aquest eix. Es tracta de treballs centrats en l’epistemologia, la metodologia, la inter- i la transdisciplinarietat de les ciències socials d’intervenció.

– Camps i actors de l’acció i de la intervenció social. Consisteix a abordar la transformació social des de la perspectiva del corrent contemporani de la sociologia d’intervenció i, més en general, des de la que obren les ciències socials d’intervenció. Té com objectiu aprofundir el coneixement en camps de l’acció social (infantesa, discapacitat, relacions de gènere, envelliment, etc.) i de les qüestions que impliquen (entre d’altres, la qüestió ètica, però també qüestions de formació i de professionalitat: referencials de competència, alternança, construcció de postures de l’acció).

– La dimensió reticular de la intervenció; xarxes d’actors, postures d’intervenció i dispositius de recerca-acció. Consisteix a interrogar-se sobre la dimensió reticular de la intervenció social, fomentant la interacció d’actors, problemàtiques, lògiques, xarxes i territoris.

La mateixa organització reflecteix la col·laboració entre investigadors i professionals per tal d’assolir objectius comuns: la producció de coneixements -molts dels quals provenen directament de la pràctica) i la seva reinjecció a la pràctica dels actors. D’altra banda, els membres del PREFIS, estructura que aplega els doctors-formadors dels centres de formació professional dels treballadors socials de Llenguadoc-Rosselló, són naturalment membres associats del laboratori dins el seu eix 3.

Descarregar: fulletó del laboratori CORHIS EA7400.

 

Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals (GRES)


 

La pedagogia s’ha associat tradicionalment a l’àmbit de reflexió escolar i és des d’aquesta institució des d’on s’ha escrit i pensat més el fet educatiu. Els darrers anys, amb l’entrada de nous àmbits de reflexió educativa i la inclusió en el discurs pedagògic de conceptes com educació no formal, educació permanent,educació social,animació sociocultural o ciutat educadora s’obren noves demandes educatives i es plantegen nous reptes educatius en els àmbits socials i culturals.

Des d’aquesta perspectiva, entenem que la pedagogia ha d’afrontar estudis i recerques en aquests sectors amb un gran potencial educatiu però necessitats encara de reflexions i estudis des de la perspectiva pedagògica.

El GRES neix a partir d’aquesta lectura de la realitat i amb la voluntat de poder respondre a la necessitat de realitzar estudis i propostes en aquests àmbits necessitats de reflexió pedagògica. És per això que vol aglutinar professorat i investigadors preocupats per una lectura àmplia i pràctica del fet educatiu.

La denominació del grup pretén ser el màxim de clara pel que fa a l’abast i els interessos del treball que vol realitzar:

Polítiques, programes i serveis: diferenciem tres nivells o àmbits de treball i reflexió educativa per tal de donar cabuda als interessos dels diferents membres del grup i poder respondre també a les demandes o encàrrecs tant en el camp de la planificació com en el de l’execució.

Educatius i socioculturals: l’anàlisi de polítiques, programes i serveis es vol realitzar en aquells sectors en els que el fet educatiu hi tingui cabuda. Evidentment la institució escolar n’és una, però al costat d’aquesta hi ha els altres àmbits i sectors educatius que avui es recullen amb diferents denominacions i que fa que puguem parlar d’educació no formal i de ciutat educadora. És en aquesta perspectiva àmplia i global del fet educatiu que volem realitzar el nostre treball i per tant emprem aquests dos conceptes complementaris.

Àmbits de recerca prioritaris:

– Estudi de les polítiques educatives i escolars espanyoles i catalanes.

– Associacionisme infantil i juvenil: evolució històrica i valor educatiu.

– Escola rural.

– Educació no formal i ciutat educadora.

– Educació en el lleure i animació sociocultural: anàlisi de programes, projectes i serveis.

– Polítiques de joventut: programes, serveis i models d’intervenció educativa en joves.

 

Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària (SGR)


 

El Grup de Recerca de Salut i Atenció Sanitària, fou creat l’any 2002 amb l’objectiu genèric d’impulsar la investigació en promoció de la salut, la salut mental, gènere i salut, vellesa i cuidadors, i l’avaluació de les competències en RCP i en situació d’emergència. Aquest objectiu es concreta, primerament, en la gestió de projectes d’innovació i d’estudis relacionats amb la salut pública, l’atenció sanitària, l’administració i gestió sanitàries i les tecnologies sanitàries. En segon lloc, les diferents línees de treball participen en el programa de doctorat de la UdG “Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut” dins la línea d’investigació “Salut i biomedicina: Salut i atenció sanitària”. Finalment, també es porten a terme activitats de difusió i transferència.

La recerca que està portant a terme en Grup s’estructura en quatre grans àmbits de treball:

  • la Promoció de la Salut,
  • en l’àmbit dels serveis de salut,
  • en salut mental i persones grans,
  • així com en el de les emergències sanitàries i en dona, gènere i salut.

 

Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS)

El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), nascut a l’any 2008, el formen diverses professores i professors de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social, de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Té com objecte principal d’investigació el treball social en la seva totalitat. La creació del grup s’emmarca en la necessitat de realitzar investigacions relacionades i vinculades amb les pràctiques d’intervenció en treball social. El punt de partida és el reconeixement del fet que els professionals del treball social s’enfronten a grans canvis socials i a desigualtats socials, en situacions de gran complexitat, com ara les conseqüències que està portant a terme la crisi econòmica actual, que requereixen la recerca de noves eines teòriques extretes de la quotidianitat del treball social, perquè puguin ser aplicables per a la millora de la intervenció amb les famílies que pateixen més en la nostra societat.

Línies de recerca:

– El treball social amb les famílies.

– Conceptualització i metodologia del treball social.

– Treball social: contextes i col·lectius.

– Recerca col·laborativa.